Процедури

Профилът на купувача на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ е достъпен на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/18563