"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал" за 2024 година.

През 2024 г. агенцията продължава да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, по силата на сключен договор между ДФ „Земеделие" и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтол.

Допустими за подпомагане са всички регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.2 в Приложение I от Регламент /ЕО/ 702/2014 и които са получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал.

ДФ „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски стопани, за насърчаване производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури, чрез предоставяне на парични средства на ИАСАС и на лицата по чл, 6, чл. 7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС за извършените от нея услуги, на земеделски стопани.       

По договор между ДФ „Земеделие“и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2024 г. агенцията извършва следните  услуги на земеделските производители:

- полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети;

- вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране;

- лабораторен анализ на проби семена по групи култури;

- извършване на последващ контрол на партиди семена;

- окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество въвежда допълнителни и някои по-високи изисквания към производствения процес и крайния продукт и гарантира по-високо качество на произведените семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.