Изготвен е проект за изменение на Наредба № 3 от 2010 г.

Измененията в Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз въвеждат изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2022/2438 по отношение на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза по посадъчния материал на декоративни растения, овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове. Промените имат за цел да актуализират фитосанитарния статус на някои вредители и да се изменят специфичните мерки срещу тези вредители, когато това е целесъобразно.