Агенцията

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на земеделието, храните и горите, създадена  с ПМС № 203 от 10 ноември 1999 г.

Агенцията извършва  дейностите, предвидени в  Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), сертифицира  и контролира  производството на  хмел и продукти от хмел в съответствие с правото на Европейския съюз (Регламенти 1850/2006/ЕС и  1234/2007/ЕС ) и е контролен органа по  чл.115 от Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО).

Агенцията е национален орган по отношение прилагането на схемите за семена на Организацията за икономическо   сътрудничество и развитие (OECD).

По Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни агенцията извършва експертиза по същество за различимост, хомогенност и стабилност на новите сортове растения въз основа на която Патентно ведомство издава сертификат за правна закрила.

За да отговори на очакванията на клиентите за предоставяне на административни услуги, при спазване на най-високи професионални стандарти, агенцията е акредитирана и има реално действащи системи за качество по ISO стандарт 9001:2015, и по стандарта на Международната асоциация на семетестващите лаборатории /ISTA/. Агенцията е оправомощена от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) да извършва експертиза от нейно име за различимост, хомогенност и стабилност на нови сортове, за предоставяне на правна закрила в Европейския съюз.