Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Начало

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Министерство на земеделието, снимка: Тодор Гъдев  
Министерство на земеделието и храните
София 1040, бул. "Христо Ботев" 55
 

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните.

Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на сортоизпитването, сортоподържането, производството, търговията, вноса и износа на посевния и посадъчен материал чрез ИАСАС.

Агенцията осъществява контрола при производството, заготовката, разпостраняването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; ежегодно издава Официална сортова листа на Р България за сортовете от полски, зеленчукови, овощни култури и лози; вписва новорегистрираните сортове в Европейските каталози на ЕС; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на семената и посадъчния материал с това на Общността.

Новини

11 Юли 2014
Регистър на полски инспектори съгласно чл.6 от ЗППМ и регистър на пробовземачи съгласно чл.31, ал.5 от ЗППМ
15 Май 2014
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Химико-технологични анализи на сортове растения, з

Бюлетин